Report

Thực hiện mục tiêu NDC của Việt Nam trong lĩnh vực đô thị

At a Glance

Publication Date March 2019
Format pdf
Country Viet Nam
Thematic Area Green Cities

Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) được thông qua vào tháng 11 năm 2015 là cam kết của Chính phủ đối với việc giảm phát thải khí nhà kính (KNK), góp phần hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu xuống mức dưới 20C vào cuối thế kỷ này. Báo cáo NDC của Việt Nam nêu rõ mục tiêu giảm 8% tổng lượng phát thải KNK so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) (mức đóng góp vô điều kiện) và 25% với sự hỗ trợ quốc tế (mức đóng góp có điều kiện). Việt Nam đang trong quá trình đánh giá và chỉnh sửa báo cáo NDC và có thể tăng thêm mức đóng góp. Để có thể đạt được nhữngmục tiêu này, tháng 10 năm 2016, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris đề ra các nhiệm vụ cần thi hành để đạt được mục tiêu giảm phát thải.Dự án của GGGI hợp tác với Bộ Xây dựng – Kếhoạch hành động Đô thị tăng trưởng xanh của Việt Nam – đã được thực hiện từ năm 2015. Mục đích của Dự án nhằm tăng cường lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào quá trình lập quy hoạch, phát triển và đầu tư trong lĩnh vực đô thị và triển khai nhân rộng tài chính xanh. Để hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện NDC, GGGI đã tiến hành đánh giá những hành động đô thị xanh tiềm năng có thể giúp đạt được các cam kết NDC của Việt Nam. Báo cáo này tóm tắt những phát hiện từ việc đánh giá trong hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào phát thải KNK đô thị là chất thải và năng lượng.