Report

KHUNG KẾ HOẠCH QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GGGI-VIỆT NAM 2016 – 2020

At a Glance

Publication Date September 2016
Format pdf
Country Viet Nam
Thematic Area Cross Cutting

Khung kế hoạch quốc gia cho Chương trình Hợp tác GGGI-Việt Nam (CPF) đặt ra các mục tiêu tăng trưởng xanh mà GGGI sẽ tham gia nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được. Các mục tiêu trong CPF xuất phát từ những ưu tiên của GGGI, phản ánh lợi thế so sánh của GGGI và phù hợp với các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng kinh tế, xóa đó i giảm nghèo, hòa nhập xã hội và môi trường bền vững. Do đó, CPF là bản kế hoạch được thiết kế riêng cho các chương trình trong nước.

Các mục tiêu trong CPF cần có sự ủng hộ từ Chính phủ , khu vực tư nhân, và các đối tác khác và phụ thuộc vào việc CPF tuân thủ các nguyên tắc chính sau:

  • Quyền sở hữu – CPF do chính phủ đồng sở hữu và được phê chuẩn bởi cơ quan đầu mối ký thỏa thuận với GGGI, ở Việt Nam đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Trách nhiệm giải trình chung – CPF thể hiện cam kết của GGGI và của Chính phủ trong việc phối hợp và hỗ trợ thực hiện CPF
  • Tuân thủ- CPF tuân thủ với các mục tiêu quốc gia và được trình bày trong Kế hoạch chiến lược của GGGI giai đoạn 2015-2020
  • Lãnh đạo – CPF do GGGI Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì soạn thảo

GGGI đã tích cực tham vấn với các bên liên quan về vấn đề tăng trưởng xanh bao gồm:

  • Chính phủ – các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; lãnh đạo các tỉnh và thành phố
  • Các tổ chức tài chính: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
  • Các đối tác phát triển: các cơ quan thuộc Liên hiệp quốc, các cơ quan song phương và/ hoặc các sứ quán: Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Na Uy, Thuỵ Sỹ và Hoa Kỳ.
  • Các chuyên gia đến từ các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và viện nghiên cứu.

GGGI và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng tiến hành các cuộc tham vấn thông qua các cuộc họp song phương, hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ và hội thảo tham vấn – Phụ lục B tóm tắt nội dung các cuộc tham vấn.

CPF trình bày các chiến lược quốc gia nhằm mang lại những kết quả định lượng theo Khung kết quả GGGI, tuân thủ với cam kết quốc gia về Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).